ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการซื้อสินค้าและใช้บริการบนเว็บไซต์

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการซื้อสินค้าและใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ระบุถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของลูกค้า รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับกับธุรกรรมและกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์นี้ การที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ และ/หรือ ใช้บริการไม่ว่าลักษณะใด ๆ หรือโดยการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าและข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบและรับรู้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และตกลงจะผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย รวมถึงที่ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเตอร์เน็ต ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วผ่านเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ถ้อยคำที่ระบุภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

1.1       ข้อตกลงและเงื่อนไข หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

1.2       เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ Glicothai.com

1.3       บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด

1.4       ผู้จำหน่ายสินค้า หมายถึง บริษัท อินเทรพิด เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

1.5       ผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด และ บริษัท อินเทรพิด เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมกัน

1.6       ลูกค้า หมายถึง ผู้ซื้อสินค้า

1.7       ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือลูกค้า ไม่ว่าจะได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม

1.8       บริการ หมายถึง บรรดาบริการต่าง ๆ ที่จัดให้ไว้โดยผู้ให้บริการบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานได้ใช้

1.9       สินค้า หมายถึง สินค้าใด ๆ หรือสินค้าทั้งหมด สำหรับการขายทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเดียว หรือ สินค้าหลายชิ้น

 1. เงื่อนไขทั่วไป

2.1      เว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดทำและดำเนินการ เพื่อจำหน่ายสินค้าโดยผู้จำหน่ายสินค้า ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพื่อการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น ผู้ให้บริการอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวการให้บริการจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่

2.2      ผู้ใช้บริการที่จะสามารถซื้อสินค้าหรือเข้าใช้งานบริการจากเว็ปไซต์นี้ได้ ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงผู้เยาว์หรือบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ การซื้อสินค้าหรือเข้าใช้งานบริการจากเว็ปไซต์นี้ หมายความว่าผู้ใช้บริการยืนยันว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะสำหรับเข้าถึงบริการและสินค้าบนเว็บไซต์

2.3      ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่คำเสนอสำหรับการขายหรือจัดการสินค้าและบริการ หากแต่เป็นคำเชื้อเชิญให้ลูกค้าทำคำเสนอ โดยให้ถือว่าการส่งคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการส่งคำเสนอมายังผู้ให้บริการเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำสนองจะมีผลต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์สำหรับคำสั่งซื้อ และลูกค้าได้รับการยืนยันเกี่ยวกับการชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บตามคำสั่งซื้อดังกล่าวแล้วเท่านั้น

2.4      รูปถ่ายหรือรูปภาพสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีความแตกต่าง

2.5      ผู้ใช้บริการจะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการจัดการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดของสินค้าและบริการที่ปรากฎบนเว็บไซต์ มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคาและรายละเอียดของสินค้าและบริการดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและโดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดของราคาและรายละเอียดของสินค้าและบริการ รวมไปถึง ผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาและรายละเอียดของสินค้าและบริการดังกล่าว

 1. เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

3.1      ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (ข้อมูล กราฟิก โลโก้ ปุ่ม ไอคอน ภาพ ฯลฯ) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) แต่เพียงผู้เดียว การใช้เว็บไซต์นี้จะถูกจำกัดตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เท่านั้น

3.2      เครื่องหมายการค้า (โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายบริการ) ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หรือผู้ทรงสิทธิที่ได้อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น ห้ามทำการใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ

 1. ราคา

4.1      ราคาสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์เป็นเงินบาทไทย โดยราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4.2      นอกจากค่าจัดส่งตามมาตรฐาน จะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มไปกับราคาที่ระบุบนเว็บไซต์ กรณีที่มีโปรโมชั่นส่งฟรี จะไม่มีการคิดค่าจัดส่ง

4.3      ราคาขายที่จัดโปรโมชั่น จะมีผล ณ เวลาที่ลูกค้าทำการชำระเงินในช่วงเวลาโปรโมชั่นที่จัด

4.4      หลังจากชำระเงินสำเร็จระบบจะจัดส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้ลูกค้า ภายใน 5-10 นาที ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ระบบจะจัดส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้ลูกค้าหลังจากระบบได้ทำการตัดเงินจากบัตรเครดิตสำเร็จแล้ว (ระบบจะตัดเงินจากบัตรเครดิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการสั่งซื้อสำเร็จ)

4.5      ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาตามช่วงเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และราคาสินค้าอาจจะแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อผ่านทางช่องทางการขายอื่น ๆ

 1. วิธีการชำระเงิน

5.1      การชำระเงินค่าสินค้า ลูกค้าสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารได้โดยการสแกน QR code หรือชำระผ่านประเภทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่กำหนด ซึ่งการชำระเงินนี้ ลูกค้าจะได้รับการส่งต่อไปยังเว็บภายนอกของธนาคารหรือบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญา เพื่อดำเนินการชำระเงินของลูกค้า โดยลูกค้าต้องผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของธนาคารหรือบริษัทที่ดำเนินการชำระเงินดังกล่าวเท่านั้น

5.2      ผู้จำหน่ายสินค้าจะไม่จัดส่งสินค้าให้ จนกว่าการชำระเงินจะสำเร็จ ผู้จำหน่ายสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจัดส่งสินค้า หากการชำระเงินไม่สำเร็จหรือถูกปฏิเสธ

5.3      การชำระเงินทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของธนาคารหรือบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดใด ๆ หากธนาคารหรือบริษัทที่ดำเนินการชำระเงิน ปฏิเสธการยอมรับหรือความน่าเชื่อถือของบัตรเครดิต หรือธุรกรรมทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ (1) ใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่ในการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งสาเหตุสำหรับการปฏิเสธนั้น และ (2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสินค้าได้ตลอดเวลา

 1. การจัดส่งสินค้า

6.1      สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บไซต์หรือที่อยู่ตามที่ลูกค้ากรอกเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าจัดส่งสินค้า โดยที่อยู่ดังกล่าวจะต้องอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลสำหรับการปฏิเสธนั้น ในกรณีที่สินค้าได้ถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แต่ไม่มีผู้รับ การจัดส่งสินค้าใหม่นั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งเอง หากลูกค้าต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม ลูกค้าต้องทำการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการให้ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเล็กน้อย

6.2      ผู้ให้บริการจะใช้ความอุตสาหะอย่างเต็มที่เพื่อจัดส่งสินค้าภายใน 2-7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินสำเร็จ สำหรับคำสั่งซื้อในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อาจใช้เวลาจัดส่งนานกว่าปกติ (3-10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่การชำระเงินสำเร็จ) ทั้งนี้ วันที่สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ได้แสดงไว้นั้น เป็นวันที่โดยการคาดการณ์และไม่ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าใดที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

6.3      กรรมสิทธิ์ในสินค้าและความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า จะโอนไปยังลูกค้าทันทีที่สินค้าได้ถูกนำออกไปจากอาคารสถานที่ของผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคำสั่งซื้อได้รับชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว

6.4      เว้นแต่ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น สินค้าจะถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งเอกชนตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

 1. การยกเลิกคำสั่งซื้อ และการคืนสินค้า

7.1      ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีการชำระเงินค่าสินค้า ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ แต่หากลูกค้ามีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบผ่านบัตรเครดิต ผ่านบัตรเดบิต หรือผ่านบัญชีธนาคาร หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องทำการแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ ผ่านทางอีเมล contactus@glicothai.com หรือ ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook  Glico TH เพื่อตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ หากสถานะคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ โปรโมชั่นหรือส่วนลดใด ๆ ที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่ยกเลิกนั้น จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

7.2      เมื่อได้รับสินค้า ขอให้ลูกค้าทำการตรวจสอบสินค้าโดยทันที หากพบว่าสินค้าชำรุดหรือเสียหาย หรือ สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า (อิงตามวันที่ประทับตราขนส่ง) ผ่านทางอีเมล contactus@glicothai.com หรือ ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook  Glico TH หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ในการนี้ผู้ให้บริการจะทำการตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือคืน ในกรณีที่ตรวจสอบพบความบกพร่องตามข้อนี้จริง ผู้จำหน่ายสินค้าจะทำการพิจารณาเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ซึ่งหากเปลี่ยนสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้าจะจัดส่งสินค้าประเภทและจำนวนเดิมให้กับลูกค้า แต่หากเป็นการคืนสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบการนำส่งสินค้ากลับมายังผู้จำหน่ายสินค้า โดยที่ผู้จำหน่ายสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งให้ (ค่าจัดส่งไม่เกิน 150 บาท)

7.3      ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากเหตุผลตามข้อ 7.2 ข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้าดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขที่ว่า (1) ลูกค้าต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า (อิงตามวันที่ประทับตราขนส่ง) (2) สินค้าต้องยังไม่ถูกเปิด/แกะกล่อง มีสภาพใหม่พร้อมขาย และ (3) หากมีของแถม คู่มือ อุปกรณ์เสริม หรือ กล่อง ทั้งหมดต้องยังครบและอยู่ในสภาพเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งในการคืนสินค้าทั้งหมดเอง

7.4      หากสินค้าที่สั่งนั้นมีของแถมหรือของสมนาคุณอย่างอื่น และของแถมหรือของสมนาคุณนั้น ชำรุด หรือเสียหาย หรือเกิดจากความผิดพลาดในการขนส่ง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของแถมหรือของสมนาคุณให้ใหม่ในแบบเดียวกันหรือแบบอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า

 1. การคืนเงิน

8.1      ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อตามข้อ 7.1 ผู้จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระมา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการยกเลิกคำสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบ ทั้งในกรณีคืนผ่านบัตรเครดิต ผ่านบัตรเดบิต และผ่านบัญชีธนาคาร

8.2      ในกรณีที่มีการคืนสินค้าตามข้อ 7.2 และ 7.3 ผู้จำหน่ายสินค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า ทั้งในกรณีคืนผ่านบัตรเครดิต ผ่านบัตรเดบิต และผ่านบัญชีธนาคาร

 1. การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานหรือสมาชิก

9.1      ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการเข้าถึงบริการบางประเภท

9.2      การสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า

9.3      หากผู้ให้บริการพบว่ามีการทุจริตโดยผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีผู้ใช้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.4      ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะต้องสร้างรหัสผ่าน (password) ของตนเองสำหรับผ่านเข้าใช้บัญชีของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้งานตกลงว่าบุคคลอื่นที่เข้าใช้บริการ และ/หรือทำธุรกรรม หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบ ถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานไว้เป็นความลับ

9.5      ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนโดยใช้อีเมลที่ยังใช้งานได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถส่งอีเมลยืนยันตัวบุคคลไปยังผู้ใช้งานได้

9.6      ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

10.1     ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากปัญหาด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ปัญหาระหว่างผู้ใช้งาน หรือระหว่างผู้ใช้งานและบุคคลที่สาม หรือปัญหาอื่นใดซึ่งเป็นผลจากการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน

10.2     ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าการใช้บริการ ระบบ หรือเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน

10.3     การใช้ข้อมูลหรือสื่อใด ๆ บนเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น

10.4     ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้แสดงถึงภาระผูกพันและความรับผิดของผู้ให้บริการทั้งหมดในเรื่องคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผูกพันผู้ให้บริการ เว้นแต่ที่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้การรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดเกี่ยวกับสินค้าที่อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยปริยาย ตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด ให้ถือว่าถูกตัดออกไปโดยสิ้นเชิง

 1. การชดเชยและชดใช้ค่าเสียหาย

11.1     ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย ความรับผิดทั้งหมดของผู้ให้บริการสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์และสำหรับกรณีอื่นใดไม่ว่าภายใต้สัญญา ละเมิด หรือประการอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการผิดข้อตกลงอื่นใดของเราตามที่ได้แสดงไว้นี้) ผู้ให้บริการจะรับผิดไม่เกินไปกว่ามูลค่าราคารวมที่ได้รับชำระสำหรับการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละลูกค้า โดยไม่รวมถึงความเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม พิเศษ บังเอิญ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า (ไม่ว่าเป็นความรับผิดเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา การแถลงข้อความเท็จ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม) หรือความสูญหายใดที่เกิดขึ้นจากพนักงานของเรา ตัวแทน หรือพนักงานบริการลูกค้า

11.2     ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการได้รับความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้งาน หรือการที่ผู้ใช้งานละเมิดหรือกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

11.3     ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดใดต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับอันเกิดขึ้นมาจากความล่าช้าในการดำเนินการหรือการไม่สามารถดำเนินการ หรือหลุดพ้นจากความรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยประการอื่น ตราบเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการนั้นเกิดขึ้นจากสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ (เหตุสุดวิสัย)

 1. การระงับการให้บริการชั่วคราว

หากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุต่อไปนี้ ผู้ให้บริการอาจหยุดการให้บริการการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ชั่วคราว โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากงานระงับการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

(1) เมื่อทำการซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ของเว็บไซต์นี้ ทั้งในกรณีที่ต้องทำเป็นระยะและกรณีฉุกเฉิน

(2) เมื่อระบบต้องรับภาระสูงมาก จากการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดเห็นได้ล่วงหน้ารวมทั้งเหตุสุดวิสัย

(3) เมื่อมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งาน

(4) เมื่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

(5) เมื่อการให้บริการเป็นไปได้ยากจากสาเหตุของภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม และภัยพิบัติอื่น ๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ และอุบัติเหตุอื่น ๆ หรือสาเหตุอื่นที่มิอาจเลี่ยงได้ เช่น สงคราม กรณีพิพาท ความไม่สงบ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงานและสาเหตุอื่น ๆ

(6) เมื่อไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมาย

(7) หากมีเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ยุติการให้บริการการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ในหน้าแรกหรือทางอีเมลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับเราภายในระยะเวลา 30 วันทำการก่อนวันยุติการให้บริการ โดยวันที่ให้บริการวันสุดท้ายจะมีเวลาทำการจนถึงเวลา 00.00 น. สำหรับลูกค้าที่มีรอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตก่อนวันที่ยุติให้บริการ ผู้จำหน่ายสินค้าจะส่งสินค้าให้ตามปกติในรอบนั้น ๆ และขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการหลังจากวันที่ยุติการให้บริการ สำหรับลูกค้าที่มีรอบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหลังวันที่ยุติให้บริการจะถือว่าคำสั่งซื้อยกเลิกไปโดยอัตโนมัติหลังจากวันที่ยุติการให้บริการ

(8) กรณีอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ใต้การควบคุมและตีความตามกฏหมายไทยและหากกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้เขตอำนาจศาลประเทศไทยมีอำนาจตัดสินคดี