นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่มีผลใช้บังคับ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กูลิโกะ” หรือ “บริษัทฯ” แล้วแต่กรณี) ให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าฉบับนี้เมื่อ บริษัทฯ ต้องดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมกันเรียกว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ลูกค้า”)

ข้อมูลซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะจำกัดเพียงข้อมูลซึ่งอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ “ข้อมูลส่วน บุคคล” ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจทำการเก็บข้อมูลของท่านดังที่ระบุไว้ต่อไปด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่ใช้บังคับของแต่ละประเทศเท่านั้น

(ก) ชื่อ-สกุล

(ข) เพศ

(ค) อายุ

(ง) วันเกิด

(จ) บริษัทซึ่งลูกค้าทำงานอยู่ และ/หรือคำนำหน้าชื่อ หรือตำแหน่งของลูกค้า

(ฉ) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

(ช) ที่อยู่อีเมล

(ซ) ที่อยู่ที่พักอาศัย และที่อยู่สำนักงาน

(ฌ) ที่อยู่ในการจัดส่ง และที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน

(ญ) ข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

(ฎ) ประวัติคำสั่งซื้อและการเรียกเก็บเงิน

(ฏ) ประวัติการเปิดเบราเซอร์และวิธีการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ

(ฐ) ข้อมูลบัตรเครดิต (เช่น ตัวเลขทั้งหมด ตัวเลข 4 หลักสุดท้าย และประเภทบัตร) 2

(ฑ) ข้อมูลบัญชีธนาคาร

(ฒ) สิ่งระบุชี้ตัวตนเฉพาะลูกค้า (เช่น หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน)

(ณ) ข้อมูลระบุชี้ของบัญชีสังคมออนไลน์ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

(ด) ข้อมูลระบุตัวตนและรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบของท่าน

(ต) สถานะความยินยอมสำหรับจดหมายข่าว หรืออีเมลตรง เป็นต้น

(ถ) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน (เช่น ที่อยู่ไอพีของท่าน ตัวระบุอุปกรณ์ เครือข่าย เบราเซอร์ และ ระบบปฏิบัติการ)

(ท) รีวิว ความเห็น ความคิดเห็น ข้อซักถาม เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และ

(ธ) ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2 “วัตถุประสงค์ ของบริษัทในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” (หากกฎหมายบังคับ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ ดังกล่าวนี้อีกส่วนหนึ่ง)

บริษัทฯ จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โดยผ่านเว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ของบริษัทฯ (เช่น เมื่อใดที่ท่านเข้าถึง หรือเปิดเว็บไซต์หรือเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของบริษัทฯ เมื่อท่าน ทำคำสั่งซื้อออนไลน์ หรือเมื่อท่านอัพโหลดและส่งรีวิว ความเห็น ความคิดเห็น หรือข้อซักถามของท่าน) โดยทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรสาร ผ่านการประชุม หรือการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (สำหรับคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่ คล้ายคลึงกัน โปรดดู ข้อ 8 “คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน”

ดังที่จะกล่าวต่อไปใน ข้อ 3 “บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร” ด้านล่างนี้ บริษัทในเครือในกลุ่ม กูลิโกะอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทในเครือในกลุ่มกูลิโกะอื่น เช่นกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่จัดไว้ให้สำหรับประชาชนทั่วไป เช่น เว็บไซต์ของ บุคคลภายนอก บล็อก เว็บไซต์สังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเครือข่าย

 

2. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ต่อไปด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ จะนำมาใช้สำหรับ:

(ก) การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างท่านและบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และการชำระเงินของท่าน

(ข) การสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ แคมเปญ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสนอให้โดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง การตอบข้อซักถามและความเห็นของท่าน การให้ข่าวสารและข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์แก่ท่าน รวมถึงการส่งของรางวัลซึ่งเกี่ยวกับแคมเปญ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ท่าน 3

(ค) การอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจ แคมเปญ และกิจกรรมต่าง ๆ

(ง) การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม การใช้ และสถานะของกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ

(จ) การตรวจจับ การเฝ้าระวัง และการป้องกันธุรกรรมที่ฉ้อฉล และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ และปกป้องสิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ของท่าน และของบุคคลอื่นใด

(ฉ) การสื่อสารโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายไปยังท่าน ผ่านเว็บไซต์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันของบริษัทฯและของ บุคคลภายนอก ตามความสนใจและความชอบของท่านซึ่งมาได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ประวัติการเว็บไซต์ ที่ได้รับจากท่าน

(ช) การรายงานเป็นการภายในของบริษัทฯ

(ซ) การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่อธิบายให้ท่านทราบ ณ เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ฌ) การดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัทในเครือในกลุ่ม

(ญ) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ (เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการอื่น ๆ)

(ฎ) การตอบกลับคำขอใด ๆ ของท่าน และ

(ฏ) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ระบุใน ข้อ 3 “บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร”

3. บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ อาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

(ก) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือในกลุ่มกูลิโกะ ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลมีความจำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์ตามที่ระบุใน ข้อ 2. “วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน”ข้างต้น

(ข) การแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือในกลุ่มกูลิโกะ ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลมีความจำเป็นในการ บริหารธุรกิจ

(ค) การแบ่งปันข้อมูลกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้ารายย่อยของบริษัทฯ สำหรับการจัดหาสินค้า และการให้บริการ แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯแบ่งปันให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ จัดหาสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้าเท่านั้น และในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด

(ง) การแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิตอล และด้านการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับ การตลาดดิจิตอลและเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ แบ่งปันให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดดิจิตอล และ/หรือการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์เท่านั้น และในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน 4 บุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด

(จ) การแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการการประเมินวิเคราะห์ภายนอกเพื่อประเมินข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯ แบ่งปันให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น และในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด

(ฉ) การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการ ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้าง) ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการจัดหาสินค้า จัดแคมเปญ และ ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งรางวัลของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้อง ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯแบ่งปันให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสินค้า จัดแคมเปญ และการให้บริการ ของบริษัทฯ เท่านั้น และในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับทั้งหมด

(ช) การแบ่งปันข้อมูลกับที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ทนายความ นักบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงิน) ใน กรณีที่จำเป็นและเฉพาะกับบุคคลที่ต้องผูกพันตนในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ เท่านั้น

(ซ) การเปิดเผยโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขาย การควบรวม การเข้าซื้อ การร่วมทุน หรือการโอนสินทรัพย์ที่ เสนอของบริษัทฯ โดยต้องดำเนินการให้ผู้รับอยู่ภายใต้หน้าที่ในการเก็บรักษาความลับที่เหมาะสมเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่วัตถุประสงค์ของการใช้ดังกล่าวกำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับเท่านั้น

(ฌ) กรณีการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด กรณีที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ หรือกรณีที่จำเป็น เพื่อป้องกันอาชญากรรม หรือเพื่อรับรองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัทฯ ลูกค้า ของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น และ

(ญ) การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้เป็นประการอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจทำการแบ่งปันข้อมูลทางสถิติ หรือที่ไม่ระบุชื่อในรูปแบบที่ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของ ท่านได้ตามสมควร

4. การโอนข้อมูลออกนอกประเทศ

บริษัทฯ อาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านไปยังประเทศอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง ประเทศที่บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทกูลิโกะตั้งอยู่ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากประเทศซึ่งเป็นถิ่นพำนักของท่าน) และ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศอื่น ๆ ดังกล่าว โปรดทราบว่าประเทศอื่น ๆ เหล่านั้นอาจมีกฎหมายและข้อบังคับว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เทียบเท่ากันกับกฎหมายในประเทศซึ่งเป็นถิ่นพำนักของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่ 5 ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศเหล่านั้น เมื่อบริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องคุ้มครองที่ตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ

5. การรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการตามสมควรด้านกายภาพ ด้านเทคนิค และด้านขั้นตอน ในการปกป้องข้อมูล ส่วนบุคคลที่จัดเก็บภายในองค์กรของบริษัทฯ จากความเสียหาย การโจรกรรม และการเข้าถึง การเปิดเผยหรือการแก้ไข ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถือครองโดยบุคคลภายนอกในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำหนด หน้าที่ตามสัญญาสำหรับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน

ในขณะที่บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการตามสมควรทั้งปวง (ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้) เพื่อ คุ้มครองความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ก็มีหน้าที่ในการเก็บรักษา (ซึ่งรวมถึงการดำเนินตาม ขั้นตอนตามสมควร) เพื่อเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใด ๆ ที่ออกโดยหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้เป็น ความลับ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันทีถึงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ) บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหาย การ เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแก้ไข หรือการใช้งานโดยไม่ถูกต้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้

6. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะตรวจพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ถือครองอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเท่านั้น (ภายใต้นโยบายภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล หากนโยบายที่ใช้บังคับดังกล่าวมีอยู่ หรือภายใต้กฎหมายและ ข้อบังคับที่ใช้บังคับ หากไม่มีนโยบายที่ใช้บังคับดังกล่าว) และจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า หลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้ว

7. สิทธิของลูกค้า

ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านสำหรับการดำเนินการกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านมีความประสงค์ที่จะถอนความยินยอมของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้ รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 11. “รายละเอียดการติดต่อ” ด้านล่างนี้

ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ท่านยังมีสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง สิทธิในการเข้าถึง ขอให้ทำการลบ หยุดใช้ หรือแก้ไข หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยใช้ รายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 11. “รายละเอียดการติดต่อ” ด้านล่างนี้ 

การปฏิบัติตามคำขอของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะต้องนำส่งข้อมูลที่เพียงพอในการระบุตัวตนของท่านให้แก่ บริษัทฯ เมื่อได้รับคำขอของท่าน บริษัทฯ อาจขอให้ท่านนำส่งข้อมูลเพิ่มเติม (ซึ่งรวมถึงการพิสูจน์ตัวตน) เพื่อดำเนินการตาม คำขอของท่าน โปรดทราบว่าบริษัทฯ อาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการจัดการคำขอ แม้ว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการตาม คำขอทั้งหมดโดยเร็วที่สุดก็ตาม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่านที่ทำขึ้นข้างต้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม กรณีที่กฎหมาย อนุญาตให้ทำได้ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำขอนั้น

8. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันถูกนำมาใช้บนบางเพจของเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และเว็บไซต์ของ บุคคลภายนอกอื่น ๆ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์กับเบราเซอร์ การใช้คุกกี้นี้จะทำให้ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์บางเว็บไซต์ของท่าน เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ถูกบันทึกไว้ ซึ่งทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น การใช้คุกกี้แพร่หลายจากการเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตและถูกนำมาใช้งานโดย หลายเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพื่อแสดงโฆษณาแก่ลูกค้า และเพื่อเก็บรวบรวมสถิติ

โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถปิดกั้นคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม การปิดกั้นคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ บริการบางส่วนบนเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในการใช้งานของท่าน (เช่น การตั้งค่าเบราเซอร์ และการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) อาจไม่สามารถปิดกั้นคุกกี้ได้

9. การสื่อสารการตลาดทางตรง

หากท่านไม่ประสงค์รับการสื่อสารการตลาดทางตรงกับบริษัทฯ อีกต่อไป (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล) ท่าน อาจหยุดรับการสื่อสารเหล่านี้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในข้อความสื่อสารดังกล่าว หรือติดต่อบริษัทฯ โดยใช้รายละเอียด การติดต่อตามที่ระบุใน ข้อ 11 “รายละเอียดการติดต่อ” ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่า หากท่านหยุดรับการสื่อสารการตลาด ทางตรง บริษัทฯ อาจยังคงส่งข้อความที่จำเป็นในการบริหารจัดการให้แก่ท่าน

10. บริการ/เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลระบุ ตัวตนในการเข้าใช้งาน รหัสผ่าน และสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างอาจอนุญาตให้ท่านแบ่งปันข่าวสารหรือ เนื้อหาที่แสดงไปยังเว็บไซต์สังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเครือข่าย โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบของบุคคลภายนอก ดังนั้นข้อมูลใด ๆ ซึ่งถูกใช้ผ่านการใช้งานฟังก์ชั่นการทำงานดังกล่าว จะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและ ข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มิได้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ นอกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับ 7 สิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์เหล่านั้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเป็น ส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่นใดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ข้อมูลอื่นที่ท่านนำส่งผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น หรือเก็บรวบรวมโดยวิธีการอื่นจากท่านโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น

11. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือการดำเนินการของบริษัทฯ กับข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน โปรดติดต่อตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

▪ ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท โทรศัพท์ 02-263-0510
▪ อีเมล: contactus@glicothai.com
▪ ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook_Glico TH

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ตามนโยบายภายในของบริษัท ฯ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี หลักปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม หรือกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ หาก บริษัทฯ ทำการ เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ จะโพสต์ฉบับแก้ไขไว้ที่นี่ ดังนั้น โปรดเข้าชมเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น (เช่น แจ้งให้ท่านทราบและขอรับความยินยอมจากท่าน) ตามที่กำหนด ไว้ภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับที่ใช้บังคับแต่ละฉบับ

13. ผู้เยาว์

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องทำการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว